Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 350: „JAŚMINOWY GAJ” W WARSZAWIE.

 

7.00 – 8.00 „Radosny poranek”

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy dowolne –  samodzielne – wg inwencji dzieci.

 

8.00 – 9.00

Ćwiczenia poranne / zabawa ruchowa

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych m. in  ze spożywaniem śniadania tj. posługiwanie się sztućcami, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie.

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

Praca dyżurnych w grupach starszych.

Zajęcia dodatkowe

 

9.00 – 10.00 „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej,  wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   i poznawczym  jego rozwoju, w tym zabawy  mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka  oraz rozwijające uzdolnienia.

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe

 

10.00 – 12.00

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu: (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) tj. gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

Drugie  śniadanie

Czynności samoobsługowe.

Zajęcia dodatkowe

 

12.00 – 12.30

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min.  ze spożywaniem obiadu.np.: posługiwanie się sztućcami, nakrywanie  i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności Praca dyżurnych w grupach starszych.

 

 12.30 – 14.15

Odpoczynek poobiedni dostosowany do grupy wiekowej.

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnorodnych form relaksu w sali i ogrodzie.

Gry i  zabawy ogólnorozwojowe  wspomagające rozwój ruchowy, umysłowy oraz emocjonalno – społeczny dziecka, w tym zabawy mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka oraz rozwijające uzdolnienia.

Zajęcia dodatkowe

 

14.15 – 15.00

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku  m.in.  posługiwanie się sztućcami, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie,  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności Praca dyżurnych w grupach starszych.

 

15.00 – 16.00

Zabawy samodzielne inspirowane przez dzieci, kształtowanie czynności i nawyków związanych z utrzymywaniem lądu i  porządku w sali.

Gry i  zabawy  wspomagające rozwój ruchowy, umysłowy oraz emocjonalno – społeczny dziecka, w tym zabawy mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka oraz rozwijające uzdolnienia w  sali lub  (w okresie letnim –  w ogrodzie przedszkolnym).

Zajęcia dodatkowe

 

16.00 – 17.30 „Wesołe popołudnie”.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci .Doskonalenie czynności i nawyków związanych z utrzymaniem ładu i porządku w sali

Gry i zabawy ruchowe  w sali lub  (w okresie letnim –  w ogrodzie przedszkolnym) – integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych.

Skip to content