Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 350: „JAŚMINOWY GAJ” W WARSZAWIE.

 

 6.30.– 8.00 „Radosny poranek”

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy dowolne –  samodzielne – wg inwencji dzieci.

 

8.00.– 9.00.

Ćwiczenia poranne / zabawa ruchowa

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych m. in  ze spożywaniem śniadania tj. posługiwanie się sztućcami, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie.

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności.

Praca dyżurnych w grupach starszych.

Zajęcia dodatkowe

 

9.00. – 10.00. „Odkrywamy, przeżywamy, przyswajamy i działamy”

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym  jego rozwoju, w tym zabawy  mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka  oraz rozwijające uzdolnienia.

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe

 

10.00 – 12.00

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu: (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.) tj. gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

Drugie  śniadanie

Czynności samoobsługowe.

Zajęcia dodatkowe

 

12.00 – 12.30.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych min.  ze spożywaniem obiadu.np.: posługiwanie się sztućcami, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności Praca dyżurnych w grupach starszych.

 

12.30 – 14.30.

Odpoczynek poobiedni dostosowany do grupy wiekowej.

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnorodnych form relaksu w sali i ogrodzie.

Gry i  zabawy ogólnorozwojowe  wspomagające rozwój ruchowy, umysłowy oraz emocjonalno – społeczny dziecka, w tym zabawy mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka oraz rozwijające uzdolnienia.

Zajęcia dodatkowe

 

14.15. – 15.00

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku  m.in.  posługiwanie się sztućcami, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie,  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności Praca dyżurnych w grupach starszych.

 

15.00 – 16.00

Zabawy samodzielne inspirowane przez dzieci, kształtowanie czynności i nawyków związanych z utrzymywaniem lądu i  porządku w sali.

Gry i  zabawy  wspomagające rozwój ruchowy, umysłowy oraz emocjonalno – społeczny dziecka, w tym zabawy mające na celu niwelowanie  deficytów rozwojowych dziecka oraz rozwijające uzdolnienia w  sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowe

 

16.00 – 17.30. „Wesołe popołudnie”.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych). Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci .Doskonalenie czynności i nawyków związanych z utrzymaniem ładu i porządku w sali

Gry i zabawy ruchowe  w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.- integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych.


Szczegółowy  rozkład dnia   –  3 – latki

 

8.00 – 8.30 – zabawy ruchowe/ ćwiczenia poranne – II półrocze, przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

8.30 – 8.45 –  realizacja założeń programowych  z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie – samodzielne komponowanie śniadania ( w grupie starszej – przygotowanie)

 

8.45 – 9.00. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience . Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów – doskonalenie czynności ( dzieci starsze)

 

9.00 – 9.20 Zajęcia dodatkowe

 

9.20- 10.00  – Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą .Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

 

10.00 – 10.30 przygotowanie do II śniadaniaczynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie

 

10.30- 10.45   Czynności samoobsługowe w szatni – nauka ubierania się, zapinania guzików, zasuwania suwaków ( dzieci starsze – wiązania sznurowadeł),

 

10.45 – 11.45  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne,  prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie  i poza terenem przedszkola.

Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

 

11.45 – 12.00  Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, – przygotowanie do obiadu – nauka nakrywania do stołu.

 

12.00 – 12.30  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku,

 

12.30. – 12.45. – zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające

 

12.45 – 13.00 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych  Czynności samoobsługowe –  przygotowanie do leżakowania.

 

13.00 – 14.15 Kształtowanie zachowani prozdrowotnych – leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. (dzieci starsze –  gry i  zabawy ogólnorozwojowe  wspomagające rozwój ruchowy, umysłowy oraz emocjonalno – społeczny dziecka)

 

14.15 – 14.30   Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych – przygotowanie do podwieczorku.

 

14.30 – 15.00  Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności  posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, celebrowanie posiłku.

 

15.00 – 16.00  Zabawy samodzielne  inspirowane przez dzieci, kształtowanie czynności i nawyków związanych z utrzymywaniem lądu i porządku w sali

Praca indywidualna oraz grupowa  o charakterze wyrównawczo  – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

Zabawy ruchowe w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci