Przedszkole Nr 350 Jaśminowy Gaj
tel. 22 836 30 41

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 350

„JAŚMINOWY GAJ”, UL. WIELUŃSKA 12, 02-240 WARSZAWA

Realizując wymogi zawarte Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie (ul. Wieluńska 12, 02-240 Warszawa) – reprezentowana przez Dyrektora.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
    w zakresie działania Przedszkola a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Anną Kokot – za pomocą adresu iod.dbfowol@eduwarszawa.pl,
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce art. 6 ust. 1 lit c RODO
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówce art. 6 ust. 1 lit b RODO;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy      publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit e RODO ;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Placówka;.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres     oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Placówce, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje     Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana    danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
w Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie
jest Pani Anna Kokot

e-mail: iod.dbfowol@eduwarszawa.pl

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”
w Warszawie (ul. Wieluńska 12, 02-240 Warszawa) – reprezentowana przez Dyrektora.
Kontakt z administratorem jest możliwy:
● telefonicznie – pod nr tel. 22 836 30 41
● za pośrednictwem poczty elektronicznej p350@eduwarszawa.pl,
● pisemnie lub osobiście w siedzibie
Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”
(ul. Wieluńska 12, 02-240 Warszawa)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod.dbfowol@eduwarszawa.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art.6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO w celu:
● wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w szczególności na podstawie:
● art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – Prawo oświatowe,
● art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) – Kodeks pracy.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu
z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni
a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 


Wykonywanie zdjęć podczas imprez w przedszkolu

SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców / opiekunów prawnych) do celów:
● funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom;
● związanych z promocją Przedszkola nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach
jest Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”
z siedzibą: ul. Wieluńska 12, 02-240 Warszawa.
Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci
lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.
Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

Skip to content